Taiwan Open

 

1965 Hsu Chi-san
1966 Lu Liang-huan
1967 Hsieh Yung-yo
1968 Hsieh Yung-yo
1969 Hideyo Sugimoto
1970 Chang Chung-fa
1971 Chang Chung-fa
1972 Haruo Yasuda
1973 E. Nival
1974 Kuo Chi-hsiung
1975 Kuo Chi-hsiung
1976 Hsu Chi-san
1977 Hsieh Min-nan
1978 Hsieh Yung-yo
1979 Lu Liang-huan
1980 Kuo Chi-hsiung
1981 Ho Min-chung
1982 Tze-ming Chen 
1983 Lu Liang-huan
1984 John Jacobs
1985 Lu Liang-huan
1986 Lu Hsi-chuen
1987 Mark Aebli
1988 Carlos Espinosa
1989 Lu Chien-soon
1990 Frankie Minoza
1991 John Jacobs
1992 Lin Chi-hsiang
1993 Lin Chi-hsiang
1994 Hong Chia-yuh
1995 Daniel Chopra
1996 Hong Chia-yuh
1997 Tsai Chi-huang
1998 Lu Chien-soon 
1999 Kang Wook-soon
2000 Vijay Singh
2001 Andrew Pitts
2002 Danny Chia
2003 Jason Dawes
2004 Charlie Wi
2005 Thaworn Wiratchant
2006 Lin Wen-Tang